Reling bouwt vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondersteuning op voor alle zorg- en hulpverleners die in contact komen met personen met (vermoedelijke) psychiatrische klachten. Hier een overzicht van de reeds uitgewerkte mogelijkheden:

Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg 

De driehoek ‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg’ laat zien wat je zelf kan doen en tot wie je je kan richten als je je mentaal niet goed voelt. Geestelijke gezondheid begint bij de onderste brede laag van zelfzorg en klimt laag per laag tot heel erg gespecialiseerde hulp. 

Hulpverleners, mantelzorgers en naastbetrokkenen kunnen de driehoek gebruiken om personen met (vermoedelijke) psychische klachten de weg te wijzen naar hulp. Klik hier voor de driehoek: wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg.

Verwijswebsite 

De verwijswebsite www.ggzlimburg.be helpt doorverwijzers en hulpvragers met hun zoektocht naar gepaste hulp. En dit volgens de principes van de getrapte zorg. De verwijswebsite werd uitgewerkt samen met NOOLIM, LIGANTen SPIL.

Telefonisch advies & consult 

Hulp- en zorgverleners uit de eerstelijn en welzijn nemen voor specifieke vragen rond een casus best rechstreeks contact op met de betrokken GGZ partner. Is er geen GGZ partner betrokken of gekend dan kan je contact opnemen met het dichtstbijzijnde CGG naar keuze voor een telefonisch advies over de (vermoedelijke) psychiatrische problemen die de patiënt / cliënt ervaart.

Kijk voor meer informatie in de folder of vindt de contactgegevens van het dichtstbijzijnde CGG naar keuze.

Coaching & supervisie 

Naast telefonisch advies en consult kan je als team of individuele hulpverlener coaching en supervisie aanvragen van een GGZ hulpverlener. De ervaren problemen worden gezamenlijk geanalyseerd en mogelijke strategieën besproken en opgevolgd. Neem hiervoor contact op met een gekende GGZ-partner in uw regio of stel uw vraag via het dichtsbijzijnde CGG naar keuze. Samen gaan we op zoek naar de meest geschikte netwerkoplossing waarbij we je in contact brengen met een lokale GGZ partner ter versterking van het lokale netwerk.

Bekijk de contactgegevens van de CGG 's of maak gebruik van het downloadbaar aanvraagformulier .

Vroeg detectie / vroeg interventie 

Vroeg-detectie en -interventie hebben als doel om vroegtijdig in te grijpen bij het ontstaan van psychiatrische problemen of aandoeningen (inclusief verslaving). Op een moment dat er eigenlijk van ‘problemen’ nog geen sprake is, maar er zich wel al richtinggevende signalen manifesteren. Een vroege detectie en interventie geven vooruitzichten op het vermijden van ernstigere problematieken of aandoeningen . 

Momenteel zijn binnen de zorgregio RELING volgende initiatieven rond vroeg detectie en –interventie actief:

 • Suïcidepreventiewerking CGG: vormingen en ondersteuning bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid voor alle organisaties die vanuit hun werking inzetten op suïcidepreventie.
 • Op deze pagina vind je een volledig overzicht van het aanbod van het netwerk Ligant in het kader van het vroeg detecteren en vroeg interveniëren bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 23 jaar).
 • Voor vroeg-interventie specifiek voor verslavingsproblematieken kan je terecht bij het CAD en Katarsis voor de doelgroep jongeren uit het secundair onderwijs (-18 jaar).

Indicatiestelling en toeleiding naar de meest geschikte GGZ partner 

De partners van netwerk Reling engageren zich om op een gezamenlijke, getrapte manier om te gaan met aanmeldingen:

 1. Rechtstreekse instroom na indicatiestelling
  Een persoon met een GGZ zorgvraag wordt aangemeld bij een GGZ partner van het netwerk. Als na exploratie van de zorgvraag blijkt dat de geraadpleegde GGZ partner de gewenste begeleiding/therapie kan aanbieden wordt die zo snel als mogelijk en nodig opgestart.
   
 2. Indicatiestelling via overleg
  Is er bij de GGZ partner waar werd aangemeld geen mogelijkheid tot de meest accurate en gewenste zorg dan neemt deze GGZ partner, met toestemming van patiënt, contact op met een partnerorganisatie uit het netwerk. De partnerorganisatie kan aan de hand van het overleg besluiten een gepast zorgaanbod voor te stellen aan de patiënt.
   
 3. Tafel van indicatiestelling
  ​​Soms kan een zorgvraag erg complex zijn waardoor het verwachte zorgaanbod niet wordt gevonden of waardoor een opgestarte behandeling of begeleiding vastloopt. Zulke zorgvragen kunnen, zowel door GGZ als niet-GGZ hulpverleners, voorgelegd worden aan een subregionale tafel van indicatiestelling. De tafel is samengesteld met experten van de verschillende GGZ voorzieningen uit de subregio en komt maandelijks samen. Voorlegging van een casus gebeurt enkel mits informatieverstrekking aan en toestemming van de patiënt.

  Voor aanmeldingen en vragen: klik hier voor de contactgegevens voorzitters tafel van indicatiestelling per subregio.

Informatie en vorming op maat 

Voor vragen naar specifieke vorming GGZ en/of informatieverstrekking over Reling en zijn realisaties kan je gebruik maken van het downloadbaar aanvraagformulier vorming en supervisie. Voor vragen rond algemene vorming en theoretische kaders verwijzen we graag door naar bestaande vormings- en opleidingsinitiatieven.

Telefonische contactgegevens Centra Geestelijke Gezondheidszorg RELING 

DAGG Lommel - 011/54 23 62

CGG/LITP Noord Limburg - 011/645310

CGG/LITP West-Limburg - 011/42 49 31

CGG/LITP Hasselt - 011/28 68 40

VGGZ Hasselt - 011/22 30 10

CAD Hasselt - 011/27 42 98

DAGG Sint-Truiden - 011/68 38 27

CGG / LITP Sint-Truiden - 011/68 59 36

VGGZ Tongeren - 012/23 44 91

Contactgegevens voorzitters Tafels van Indicatiestelling 


Subregio RELING Noord-Limburg (geel)
Yvienne Goris
011/54 23 62
yvienne.goris[at]dagg-cgg.be

 

Subregio RELING West (rood)
Kirsten Schuer
011/44 74 70  
kirsten.schuer[at]reling.be 

 

Subregio RELING Herkenrode (groen)
Caroline Praet
011/22 30 10
caroline.praet[at]zorggroepzin.be

 

Subregio RELING Haspengouw (blauw)
Kristien Paesmans
011/68 59 36
k.paesmans[at]groeplitp.be

 

Opgelet:
e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Stuur daarom geen mails om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst om af te spreken hoe de informatie op een correcte manier kan uitgewisseld worden.