netwerk RELING 

Netwerk RELING is het netwerk geestelijke gezondheidszorg van West-Limburg. Als psy107 project bouwt netwerk RELING een zorgcircuit uit voor volwassen personen (18j-64j) met een psychische kwetsbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Netwerk RELING treedt op…

- als netwerk van partners:
met patiëntvertegenwoordigers, familievertegenwoordigers, zorgaanbieders uit de eerste lijn, welzijn en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

- als organisator en facilitator van zorg:
Via o.a. projectmiddelen, nieuwe structurele financiering en het 'poolen' van bestaande middelen vullen netwerkpartners leemtes in het zorgaanbod op, vraaggestuurd en vanuit een gezamenlijke visie op geestelijke gezondheid.

 

over ons netwerk 

Het organisatie-netwerk RELING is van start gegaan op 6 juni 2011 nadat de projecttekst door de Interministeriele Conferentie Volksgezondheid werd weerhouden. Hoofdopdracht van het netwerk is om voor de eigen regio de sector geestelijke gezondheid te hervormen waarbij vermaatschappelijking van zorg centraal staat.

Netwerk RELING bestaat uit leden van de sectoren geestelijke gezondheidszorg, eerstelijn en welzijn, versterkt door patiënt- en familieorganisaties. Gezamenlijk, en elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise, dragen ze voor West-Limburg bij tot zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering in de zorg voor personen met psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. En dit op alle domeinen, van preventie tot herstel.

De huidige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voorziet geen bijkomende middelen voor capaciteitsverhogingen. De beoogde zorgvernieuwing en kwaliteitsverbeteringen kunnen dus enkel voortvloeien uit een verschuiving van middelen (o.a. via "bevriezing" van ziekenhuisbedden ten voordele van andere zorgvormen) en een betere afstemming en samenwerking tussen lokale zorgaanbieders. (wie doet wat wanneer?)

De structuur van het netwerk RELING is opgebouwd om het overleg en de samenwerking tussen zorgaanbieders op lokaal niveau te bevorderen en ondersteunen. 

Door een opdeling van het netwerk-zorggebied in 4 subregio’s (die samenvallen met de eerstelijnszone 's) houdt het netwerk RELING maximaal rekening met de lokale situatie bij de concrete uitbouw van zijn zorgcircuit. Subregionale overlegtafels krijgen de opdracht om tussen lokale zorgpartners verdere afstemming en afspraken te verwezenlijken. Hier zien de eerste zorgprogramma 's het levenslicht.

 

partners (organisatie-)netwerk RELING 

Het netwerk RELING bestaat uit volgende patiënt- en familieverenigingen en de zorg- en welzijnsorganisaties uit de werkingsregio West-Limburg (in alfabetische volgorde):

CAW Limburg Landelijke Thuiszorg PZ Asster (netwerkpromotor)
CGG DAGG LEF Reval KOHESI
CGG KOHESI LOGO Limburg  Similes
CGG zorGGroep Zin LSB² Solidariteit voor het Gezin
DMW Christelijke Mutualiteit MSOC zorGGroep Zin St Trudo ziekenhuis
DMW De Voorzorg Netwerk Zorg voor Geïnterneerden Thuishulp De Voorzorg
DMW Liberale Mutualiteit OVT Homecare Thuisverpleging De Voorzorg
Familiehulp Limburg PAAZ JESSA Thuisverzorging Eerste Lijn
GTB Limburg PAAZ Noorderhart Uilenspiegel
IBW Basis PAAZ St. Franciskus ziekenhuis VAD
IBW Bewust Psychologenkring Haspengouw Validag
IBW Noord-Limburg Psychologenkring Herkenrode VVBV
IBW West-Limburg KOHESI Psychologenkring Noord-Limburg Wit Gele Kruis Limburg
KLAV PVT Asster  

contactgegevens overlegorganen 

Voorzitter Netwerkcomité 
Ann Hendrickx 
011 78 80 03
ann.hendrickx@asster.be  

Ondervoorzitter Netwerkcomité 
Peter Beks
011 54 72 43
peter.beks@dagg-cgg.be 

Netwerkcoördinator 
David Dol
0497 48 08 43
david.dol@reling.be 

Netwerkpsychiater 
Dr. Marie-Paule Clerinx
011 78 95 00
marie-paule.clerinx@asster.be 

Reling overleg Noord-Limburg (RON)
Fons Plas / Hans Schröter
011 63 24 00 / 011 54 72 43
coordinatie@bwnl.be / hans.schroter@dagg-cgg.be  

Reling overleg West (ROW)
> contacteer de netwerkcoördinator

Reling overleg Herkenrode (ROHer)
> contatcteer de netwerkcoördinator

Reling overleg Haspengouw (ROHas)
Niek Geuens / Luc Schalenbourg
011 70 27 70 / 0478 27 13 38
niek.geuens@bewust.be / luc.schalenbourg@reling.be

Functie 1A overleg: Algemene preventie, promotie van de GGZ en beeldvorming: 
Limburgs Platform Geestelijk Gezond (LPGG)
Peter Beks (voorzitter)
011 54 72 43
peter.beks@dagg-cgg.be

Functie 1B overleg: Ondersteuning 1e lijn, indicatiestelling, screening, vroeg detectie en -interventie:
> contatcteer de netwerkcoördinator

Functie 2 overleg: RELING Mobiele Teams
Luc Schalenbourg
0478 27 13 38
​luc.schalenbourg@reling.be

Functie 3 overleg: Inclusie
Kris 's Hertogen
011 28 68 30
k.shertogen@groeplitp.be 

Functie 4 overleg: Residentiële zorg
Dr. Marie-Paule Clerinx
011 78 80 02
marie-paule.clerinx@asster.be

Functie 5 overleg: Specifieke woonvormen
Niek Geuens
011 70 27 70 
niek.geuens@bewust.be